Vedrørende NRKs trafikkportal – åpent brev til NRKs nettredaksjon

Har NRK vurdert en delt tjeneste, der det offentlige oppretter en samordnende infrastruktur (innhold), for deretter å overlate sluttbrukergrensesnittet (presentasjon) til kommersielle aktører?

Til NRKs nettredaksjon

I forbindelse med NRKs satsing på nasjonal trafikkportal har jeg noen spørsmål jeg ønsker besvart.

Jeg er en miljøinteressert interaksjonsdesigner som er engasjert i bedring av kollektivinformasjonen i Oslo og Norge. Det har lenge vært et stort rom for forbedringer, og jeg har engasjert meg aktivt særlig siden 2009. Underskriftsaksjonen til støtte for Google Transit er mest relevant i denne sammenhengen. Utgangspunktet mitt er at muligheten til å ta miljøriktige valg, som inkluderer persontransport, er viktig for vår felles fremtid. Nålevende generasjoner trenger god beslutningsstøtte både langsiktig og i dagliglivet. Og man må handle lokalt. Jeg ser det derfor som kritisk at kollektivtrafikantenes beste er ivaretatt for konkrete, profilerte, presedenssettende prosjekter som NRKs trafikkportal. Videre må forbrukernes interesser, og følgelig også kommersielle interesser, ivaretas i saker som omhandler offentlige data. Ikke minst trenger vi en åpen dialog så vi kan sikre en best mulig kvalitet på tjenestene som skapes.

Jeg har tidligere kontaktet NRK i sakens anledning til dels uten å få svar. Jeg ber NRK nå ta seg tid til å svare grundig på spørsmålene under. Hvis NRK ønsker å ikke svare, ber jeg om en redegjørelse for hvordan dette samsvarer med NRKs mandat og visjon som allmennkringkaster.

Dette åpne brevet er også sendt som e-post til NRKs prosjektledere. Det hadde vært flott om NRK kunne svare i form av et innlegg på NRK Beta. Per i dag får man ingen treff om man søker på “trafikkportal” der. Flere enn meg er interessert i informasjon og dialog. Demokratiet er avhengig av åpne diskusjoner omkring temaer som er så sentrale som dette. For i bunn og grunn handler NRKs trafikkportal om hvordan vi skal leve bærekraftig i fremtiden.

På forhånd takk for svar.

Spørsmål vedrørende NRKs transportportal

Ifm. med høringen fra Medietilsynet gav mange bedrifter, inklusive TV2, A-pressen og Mediebedriftenes Landsforening, uttrykk for at prosjektet i sin nåværende form er til hinder for kommersielle aktører. Jeg argumenterte videre med at kommersielle hindringer gjør kollektivtrafikantene skadelidende. I sin nåværende form virker NRKs prosjekt problematisk. Jeg mener prosjektet kan justeres slik at både trafikantenes, NRKs og kommersielle interesser kan ivaretas. Jeg ønsker NRKs tilbakemelding på dette.

Grovt sett kan NRKs trafikkportal ansees som todelt; innhold og presentasjon. Med “innhold” menes innsamling, strukturering og maskinlesbar leveranse. Med “presentasjon” menes en sluttbrukerorientert tjeneste. Det er i all hovedsak den sluttbrukerorienterte tjenesten, i motsetning til opprettelsen av samordnet infrastruktur (innhold), som er konkurransehemmende og anses som problematisk.

Samtidig vet vi at ansvaret for innhold og presentasjon teknisk og administrativt enkelt kan deles mellom aktører. Grovt sett er det dette som betegnes som “Web 2.0”.

Mitt første spørsmål er derfor:

 • Har NRK vurdert en delt tjeneste, der det offentlige oppretter en samordnende infrastruktur (innhold), for deretter å overlate sluttbrukergrensesnittet (presentasjon) til kommersielle aktører?

Slik jeg ser det, vil en delt tjeneste ha følgende fordeler:

 • NRK vil oppfylle sitt mål om samfunnsnytte som allmennkringkaster (fra søknadens sammendrag: “å samle all norsk rute- og trafikkinformasjon på ett sted, med trafikkinformasjon og reiseplanlegger for buss, båt, t-bane, trikk, tog, fly og bil- trafikk”).
 • Det offentlige inklusive NRK vil få store besparelser. Et røft anslag er at minst 50% av NRKs antatte forbruk på > 20 MNOK over en 10-års-periode kan innspares.
 • Løsningen er konkurransefremmende og attraktiv for mange kommersielle aktører.
 • Sist, men ikke minst virker en delt tjeneste som den klart beste fra et sluttbrukerståsted. Det finnes kommersielle løsninger, Google Transit inkludert, som NRK ikke har budsjetter eller partnere til å matche kvaliteten til. Spesifikt vil ikke NRKs løsning være forhåndsinstallert i vanlige mobiltelefoners standardkart med dyp integrasjon til andre tjenester på mobilen og på nettet.

Oppfølgende spørsmål:

 • Hvis NRK har vurdert en delt tjeneste, hvorfor ble ikke denne løsningen valgt?
 • Hvis en delt tjeneste ikke ble vurdert, hvorfor ikke?
 • Hvis NRK laget en delt tjeneste:
  • Ville NRK fremdeles oppfylle hovedmålsetningen for prosjektet (se målsetning over)?
  • Hvis ikke, hvilke deler ville ikke oppfylles?
  • Hvor store deler av NRKs budsjett kunne vært innspart?

Så til slutt noen detaljerende spørsmål:

 • Når vil trafikkdata deles med andre aktører?
 • I hvilke formater vil trafikkdata deles med andre aktører?
 • Vil andre aktører få samme tilgang på trafikkdata som NRK? I denne sammenheng: Ulike kilder informerer om at Yr.no (som driftes av samme gruppe i NRK som den påtenkte trafikkportalen) har tilgang på andre og mer omfangsrike værdata enn det de selv videreformidler. Stemmer dette, og vil denne praksisen i så fall også videreføres på trafikkdata?
 • Hvilke kollektivselskap har NRK avtale om å utveksle trafikkdata med, og hvilke kollektivselskap gjenstår før satsingen er komplett og nasjonal?
 • Gitt at kollektivselskapene har begrenset med utviklingsressurser, kan NRKs satsing forsinke leveransen av trafikkdata til andre (kommersielle) aktører? Hvis NRK mener dette ikke er et problem, hvordan er dette kvalitetssikret (eks. vil NRK umiddelbart videreformidle data, for på den måten å ta børen med publisering fra andre kollektivselskap)?
 • Hvilke brukerfordeler vil NRK sin løsning ha framfor nåværende trafikkinformasjonsløsninger fra eksempelvis Google, Nokia og Microsoft? Her er det spesielt interessant om NRK kan kommentere ut i fra min tidligere sammenlikning av kollektivinformasjonstjenester.
 • Kan NRK publisere skjermbilder/ en presentasjon av løsningen så langt? Det ser ut til at Simen Kjellin eksempelvis hadde et foredrag 20 mars (“Ny nasjonal trafikkportal: hvordan vise sanntid og avvik?”). Er det mulig å få tilgang til dette eller senere, mer oppdaterte foredrag?
 • Kollektivtrafikkløsningen Google Transit har vært i drift i ca. 5 år. Inntil 2010 ble Google nektet tilgang til sentrale kollektivdata i Norge, men det er nå et uttalt mål fra Trafikanten og NSB å dele data med Google slik Kolumbus i Rogaland gjør det. I den anledning, vil sluttbrukere via Google få tilgang på NRKs partneres data før eller etter at NRKs trafikkportal lanseres?

Jeg håper med dette vi kan få en opplyst debatt om hvordan trafikkdata og andre offentlige data best kommer forbrukeren til gode, og hvordan delingsmodellen mellom offentlige og private nettaktører i Norge kan se ut. Ikke minst håper jeg på en åpen og positiv dialog omkring forvaltningen av informasjon vi avhenger av for å kunne leve som ansvarlige, samfunnsbevisste mennesker.

Med vennlig hilsen
Bjørn Tennøe

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in NRK, Offentlige data and tagged . Bookmark the permalink.