Utsett NRKs trafikkportal – slipp til kommersielle aktører!

Angående NRKs trafikkportal
Uttalelse til offentlig høring

Jeg, Bjørn Tennøe, skriver dette brevet som initiativtager bak underskriftsaksjonen “Gi oss kollektivinfo i mobilkartet” (drøye 600 underskrifter) og Facebookgruppen med samme navn (drøye 400 medlemmer). Bakgrunnen for underskriftsaksjonen og dette brevet er den unødvendig dårlige tilgangen man har på kollektivinformasjon i Norge. Brevets budskap er at Medietilsynet må pålegge NRK at kommersielle tjenester, som Google Transit, blir gitt reell tilgang til det norske kollektivinformasjonsmarkedet. Dette bør gjøres ved sørge for at kommersielle tjenester kan lanseres før offentlige ekvivalenter som NRKs trafikkportal.

(For å se dette innlegget med illustrasjoner, se brevet hos Medietilsynet)

Jeg har ingen kommersiell interesse i saken og engasjerer meg på grunnlag av miljøaspektet.

Under er to diagrammer som oppsummer
1) situasjonen i det norske markedet før 2011 og
2) aksjonen “Gi oss kollektivinfo i mobilkartet” sitt formål.

Over: Trafikktjenester er isolert fra andre typer informasjonstjenester fordi norske trafikkselskap så langt ikke har delt informasjon med kommersielle aktører.

Over: Aksjonens formål er at norske trafikkselskap skal levere standardisert trafikkinformasjon til kommersielle aktører. Da vil nordmenn kunne ta i bruk kombinerte informasjonstjenester. Disse er allerede utviklet og integrert som standard i alle moderne mobiltelefoner.

Dagens tilstand: Trafikantene og miljøet lider fordi offentlige aktører blokkerer kommersielle aktører

Kommersielle aktører som Google, Microsoft, Nokia og andre har lenge levert brukervennlige kartløsninger på nett, PC og mobil. Karttjenestene inneholder blant annet ruteplanlegging for kollektivtrafikk. Alle moderne mobiltelefoner med større skjem (Android, BlackBerry, iPhone, Nokia, Palm, Sony Ericsson, Symbian og Windows Mobile) kan vise reiseinformasjon og ruteplanlegging i standardkartet.

En av tjenestene med best dekning er Google Transit, som er en del av Google Maps. Google er også initiativtaker for det åpne, XML-baserte kollektivdataformatet GTFS. Google Maps & Transit er integrert i en rekke produkter, eksempelvis iPhone-kartet, se under.

I Norge kan trafikanter dessverre ikke godgjøre seg denne funksjonaliteten, til tross for at den er gratis og forhåndsinstallert i mobiltelefonene. Grunnen er at kollektivselskap (som Trafikanten og NSB) hittil ikke har delt kollektivinformasjon med kommersielle aktører.

I steden har vi måttet nøye oss med mangelfulle tjenester, eksempelvis m.nsb.no (under), som ikke tilbyr reiseplanlegging.

Andre tungvinte tjenester inkluderer m.trafikanten.no (skjermbilde fra 2010 under), som både er unødvendig komplisert og dårlig integrert med telefonen på alle måter. Den kan ikke vise reiseruten i kartet, kan ikke bruke adresser i adresseboken, kan ikke lagre favorittholdeplasser, kan ikke kobles til kalenderavtaler, er ikke integrert med gule sider (og forstår dermed ikke eksempelvis hotellnavn), har vansker med å forstå gatenummer og så videre.

En sammenlikning av kollektivinfo-funksjonalitet fra 2010 viser at de offentlig utviklede produktene er svært begrensede i forhold til de kommersielle. I tillegg har de dårlig tilpassede grensesnitt og en del irriterende feil. Kort og godt betyr dette: Det er unødig komplisert å reise kollektivt i Norge. Jeg ville tro at flere derfor velger bilen med alle de uheldige konsekvensene det har.

I USA, Asia og i europeiske land som Danmark samarbeider myndighetene med kommersielle aktører. Der får man korrekt, brukervennlig og gratis reiseplanlegging rett i de vanlige mobilkartene og på PC’en.

Etter å ha erfart at det er enklere for nordmenn å reise kollektivt i byer som Beijing og Tokyo (der vi ikke en gang forstår skrifttegnene) enn i Oslo, begynte vi for noen år siden å tipse NSB og Trafikanten om å støtte mobilprodusentene. Vi skrev mange e-post, tok mange telefoner og kontaktet også Samferdselsdepartementet, Ruter og de politiske partiene. Imidlertid uteble positiv respons samt en god forklaring på hvorfor deling var uaktuelt. Dermed startet vi en underskriftsaksjon med utgangspunkt i Kommunelovens § 39a. Denne sier at Kommunestyret plikter å ta stilling til forslag som minst 300 av innbyggerne står bak. Etter noen medieoppslag passerte vi det nødvendige antall signaturer. Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD) fattet interesse og innkalte til dialogmøte. Etter dette signaliserte Trafikanten av de ville åpne opp for Google. Imidlertid var det fremdeles motstand mot å åpne opp for alle aktører. Personlig ble jeg nektet tilgang på data sist november, en avgjørelse Fylkesmannen opprettholdt i mars i år.

Illustrasjon over: I Rogaland er trafikkselskapet Kolumbus et hederlig unntak blant norske kollektivselskap. Siden påsken har Kolumbus publisert data i standardformatet GTFS. Dermed får man kollektivinfo i standardkartet i alle moderne mobiltelefoner, på iPad (vist over), andre tablets og Mac og PC. Eksempelrute: www.bit.ly/kolumbus.

Hva er trafikkportalen til NRK sin rolle?

Når NRK nå melder ankomst som nok en norsk, offentlig aktør som ønsker å lage ruteopplysningstjenester, stiller jeg meg tre spørsmål:

  1. Tilbyr NRK noe mer enn eksisterende, kommersielle tjenester?
  2. Er det nødvendig, gitt at det allerede finnes modne, brukervennlige og gratis tjenester forhåndsinstallert i alle aktuelle mobiltelefoner og tilgjengelig via markedets mest populære søke- og kartløsninger fra eks. Google, Microsoft og Nokia?
  3. Vil NRK forsinke eller fremskynde allmenn tilgang på offentlige norske data, i dette tilfellet trafikkdata?

Det første spørsmålet, om NRK tilbyr noe mer, har NRK dessverre ikke svart på. Jeg har kontaktet NRKs prosjektledelse en rekke ganger og blant annet bedt dem kommentere deres tjeneste i forhold til min tidligere nevnte sammenlikning av kollektivinfo-funksjonalitet. NRK har ikke besvart henvendelsene.

Spørsmål to, er det nødvendig: Som sluttbruker opplever jeg at mine kollektivinfo-behov i svært stor grad er dekket av tjenester som allerede er tilgjengelig i utlandet men blokkert i Norge. Siden disse tjenestene er integrert bl.a. i telefonenes operativsystemer er det vanskelig å forbedre dem for NRK eller andre regionale aktører. Fra et sluttbrukerståsted er altså NRKs tjeneste bare nødvendig så lenge trafikkdata monopoliseres som tidligere. Monopolvirksomheten er for øvrig i strid med pålegg fra Regjeringen fra november 2010.

Spørsmål tre, forsinke eller fremskynde: Her er jeg i tvil. Vi har tidligere erfart at de offentlige aktørene har stor motstand mot å slippe til kommersielle aktører. Heller ikke NRK har detaljert hvordan eller når de vil publisere data. Hvis de publiserer i GTFS er det flott ettersom Google da kan godtgjøre seg disse. Men NRK kan også velge å utvikle interne formater. Dermed trenerer de tilgangen for andre aktører. De reisende blir da skadelidende, ettersom de kommersielle tjenestene er bedre integrert i de reisendes enheter.

Feilinformerer NRK?

I sin søknad til Medietilsynet har NRK en del feilaktige påstander som må korrigeres.

Sitat side 26: “4.1.3. [De offentlige] kollektivplanleggere i Norge (…) har ikke som formål å tjene penger på selve reiseplanleggeren (inntektsgrunnlaget er knyttet til billettsalg) (…)

Korreksjon: Trafikanten, NRKs strategiske samarbeidspartner og Norges største tilbyder av kollektivdata, tjener ikke penger på billettsalg, men på drift av reiseplanleggeren og tilstøtende tjenester. Hvis Trafikantens reiseplanlegger får reelle alternativer kan det meget mulig hende at eierne, deriblant Ruter, ser muligheter for besparinger. For å opprettholde budsjettene kan derfor Trafikanten ha en sterk egeninteresse i å ha færrest mulige tilbydere av dataene de forvalter.

Sitat side 26: “4.1.3. [Vi] antar derfor at samtlige kollektivselskaper ønsker at deres ruteinformasjon blir tilgjengelig for flest mulig.

Korreksjon: I NRKs søknad omtales Trafikanten som et kollektivselskap. Dette selskapet har ved gjentatte anledninger hindret både kommersielle og ikke-kommersielle aktører tilgang til deres data. Google har tidligere søkt om tilgang og fått avslag. Undertegnede har også fått avslag gjentatte ganger. Disse avslagene har vært bredt omtalt og er godt kjent blant interessentene i bransjen. Trafikanten har demonstrert et sterkt ønske om at deres ruteinformasjon ikke blir tilgjengelig for flest mulig.

Sitat side 28: “4.3. Antatt markedsutvikling uten trafikk- og ruteportalen. Antatt markedsutvikling dersom NRK ikke lanserer den nye tjenesten i samarbeid med Statens vegvesen, Ruter og Trafikanten, vil trolig være en forlengelse av dagens situasjon. Ingen aktører tilbyr i dag en helhetlig og landsdekkende trafikkinformasjon. Brukeren må forholde seg til flere aktører for å få fullstendig bilde for alle trafikkformer, og må bruke en rad ulike tjenester for å orientere seg i bil- og kollektivtrafikken. Datagrunnlaget og teknologien som skal til for å lage trafikk- og ruteportalen har vært allment tilgjengelig i flere år, uten at noen kommersielle aktører har valgt å lage en samlet publikumsrettet tjeneste for hele landet.
På grunn av høye utviklingskostnader og lavt potensial for annonseinntjening er det vanskelig å se at en kommersiell aktør skulle påta seg oppgaven med å utvikle en slik tjeneste.

Korreksjon: Her er det mange nivåer av feilinformasjon:

  • Datagrunnlaget har ikke har vært allment tilgjengelig i flere år.
  • Kommersielle aktører, deriblant Google, har, ved gjentatte anledninger, forsøkt å få tilgang.
  • Kommersielle aktører, deriblant Google, Microsoft og Nokia, har lansert publikumsrettede tjenester. I Norge blokkeres eller treneres imidlertid tilgangen på innhold.
  • NSB og Trafikanten har, etter press fra bl.a. underskriftsaksjonen og føringer fra Regjeringen, begynt prosessen med å dele data med Google. Derfor feilinformerer NRK når de skriver at “Antatt markedsutvikling dersom NRK ikke lanserer den nye tjenesten (…) vil trolig være en forlengelse av dagens situasjon“.

Sitat side 29: “[Det er] høye utviklingskostnader og lavt potensial for annonseinntjening [for en] kommersielle aktør

Korreksjon: De store aktørene har allerede ferdigutviklet tjenestene sine. De mangler kun data fra NRKs norske trafikkpartnere. De vil derfor ikke ha høye utviklingskostnader med mindre de ønsker å utvide funksjonaliteten (noe de imidlertid ofte gjør). Høye utviklingskostnader vil imidlertid NRK ha. Det nåværende budsjettet på 3,6 MNOK virker helt urealistisk hvis NRK har ambisjoner om å tilby markedsledende kvalitet. Kostnadsnivået er derfor et argument mot NRKs Trafikkportal, ikke for. Selv med mange tidoblinger av budsjettet har jeg problemer med å forstå hvordan NRKs nettavdeling skal kunne matche innsatsen til Googles 26.316 medarbeidere, som også har 5 års forsprang på utvikling.

At det ikke er potensiale for annonseinntjening synes å være en ubegrunnet og feilaktig påstand. Hvis man er i tvil om det går an å tjene penger på annonser på internett, oppfordres man til å se på de siste kvartalsresultatene fra Schibsted og tidligere nevnte Google.

Sitat side 28: “Den nasjonale trafikkinformasjonstjenesten vil representere en vesentlig kvalitetsheving i forhold til andre eksisterende tjenester.

Korreksjon: Igjen gjør NRK den forglemmelsen at svært gode kommersielle alternativer eksisterer. Jeg har bedt NRKs prosjektledere om å redegjøre for hvordan deres tjeneste vil score på den tidligere nevnte produktsammenlikningen. NRK har ikke besvart henvendelsene.

Jeg synes det virker merkelig at dyktige fagfolk i NRK ikke kjenner til eller redegjør for realitetene i denne saken. NSB og Trafikanten, som er NRKs samarbeidspartnere, har vært åpne om sin kommende støtte til Google. Saken har vært omtalt i mediene (1, 2, 3, 4). Personlig har jeg holdt NRKs nettredaksjon informert om fremdriften. Merk også at tjenesten Google Transit, og internasjonale ekvivalenter fra eksempelvis Nokia og Microsoft, overhodet ikke omtales i NRKs søknad. Fra et utenforstående perspektiv kan det se ut som om NRK i sin søknad prøver å endre realitetene for å nødvendiggjøre sin egen tjeneste. Uten denne typen politisk motivasjon er det vanskelig for meg å forstå hvordan NRK kan gi Medietilsynet den informasjonen de gjør.

NRKs positive potensiale

Jeg vil imidlertid gjerne bemerke at jeg tror NRK har og bør ha en positiv rolle som distributør av norsk, offentlig informasjon. I trafikksammenheng kan det også hende NRK har en viktig funksjon som et organisatorisk samlingspunkt for mange regionale aktører som tidligere ikke har samarbeidet effektivt. Mitt poeng er ikke at NRK skal avstå fra å hjelpe norske trafikanter å reise smartere. Imidlertid mener jeg man bør fokusere på standardisering og leveranse av data først, og skape eventuelle nye sluttbrukertjenester siden, ettersom forbilledlige tjenester av denne typen allerede eksisterer.

Gi kommersielle aktører tilgang først

For å sikre at de reisende kan godtgjøre seg den gode funksjonaliteten i mobiltelefonene de har kjøpt, mener jeg at Medietilsynet eller annen tilsynsmyndighet må sørge for at kommersielle aktører får tilgang til de nødvendige datasett. Dette sikres best hvis kommersielle aktører blir gitt tilgang før flere offentlige trafikkportaler lanseres. Offentlige aktører vil da måtte forholde seg til bransjestandarder og krav fra Regjeringen om åpne, maskinlesbare data. Om det motsatte skulle skje, og eksempelvis NRKs trafikkportal lanseres uten at Google mottar GTFS-strømmer, blir det enkelt for det offentlige å si at budsjettet er brukt opp for denne gang og at kommersiell tilgang må “utsettes”.

Som engasjert sluttbruker er min konklusjon klar:
Det finnes allerede svært gode tjenester som ivaretar de reisendes interesser. Disse tjenestene er utviklet av selskaper som konkurrerer skarpt om å levere de mest brukervennlige produktene. Dessverre har de hittil vært utestengt fra det norske markedet. Det er derfor viktig at våre myndigheter åpner norske datasett først og eventuelt kompletterer med utbroderende tjenester siden. Slik gjør vi det enklere for folk flest, både tilreisende og norske trafikanter, å ta miljøriktige valg.

Med vennlig hilsen
Bjørn Tennøe
m. 96624730

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in NRK, Offentlige data and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Utsett NRKs trafikkportal – slipp til kommersielle aktører!

  1. Atle says:

    Ingen tvil om at du treffer spikeren rett på hodet her. Vi får bare håpe politikerne og andre leser dette og forstår. Om de hadde fått ryddet opp i dette hadde mye vært løst. Det er ikke så mye som skal til om de gjør det på rett måte.

Comments are closed.